Category Archives: Bibliotekarien i klassrummet

Verksamhetsbesök

För femte året i rad har jag nu genomfört verksamhetsbesök ute på skolorna där vi har fokusbibliotek. Det är otroligt givande och förutom att det ger mig underlag för lönesättning och insyn i bibliotekariernas vardag ger det mig också god koll på hur väl integrerad i undervisningen biblioteksverksamheten är. Har lärare och bibliotekarie planerat tillsammans? Uppfattas bibliotekarien som en kollega, får hen spontana frågor i personalrummet osv.?

Jag tittar också på elevernas reaktioner när bibliotekarien är i klassrummet. På skolor där fokusbiblioteksutvecklingen kommit långt är det självklart att eleverna känner till bibliotekariens kompetens och agerar därefter. Jag upplever ofta att bibliotekariens närvaro bidrar till arbeten där eleverna blir motiverade. De får använda sina lärplattor, prova olika digitala verktyg och redovisa sina resultat på inspirerande sätt.

Genom verksamhetsbesöken och mina samlade intryck därifrån kan jag föra positiva exempel vidare till hela gruppen av fokusbibliotekarier.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Bibliotek – IKT

I och med kommunens stora satsning på iPads till eleverna i grundskolan har fokusbibliotekariernas roll som nyckelpersoner ute på sina skolor blivit ännu tydligare. De har varit aktiva vid implementeringen av den nya tekniken. I undervisningen arbetar de med digitala verktyg och sociala medier. Deras kunskaper i medie- och informationskunnighet efterfrågas nu i allt större utsträckning och källkritik står på schemat i allt fler klasser. Bibliotekarierna har en självklar plats i skolans IKT-grupp och flera av dem har också utsetts till IKT-pedagoger av sina rektorer parallellt med bibliotekarierollen.

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet

Bibliotekets roll i en digital skola

På förfrågan från SKL deltog vi, utvecklingsledare IKT, fokusbibliotekarie och skolbibliotekschef, på ett webbinarium runt hur vår kommun arbetar med skolbiblioteket i skolans digitala vardag.

Fokusbibliotekarier som är specialister på MIK samarbetar med lärare som har ämneskunskaperna för att skapa relevant undervisning. Kompetensen ses också som en tillgång vid olika fortbildningar för pedagoger.

Med god tillgång till digitala verktyg kommer automatiskt frågan om förhållningssätt på nätet och det blir naturligt att koppla till undervisningen i källkritik.

Webbinarie: Bibliotekets roll i en digital skola, 25 november 2015

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Årets skolbibliotek 2015 finns i Linköping

För andra året i rad var Hjulsbroskolan nominerad till priset Årets skolbibliotek och i år gick de hela vägen och tog i måndags emot utmärkelsen på Skolforum i Älvsjö. Förutom äran består den av ett magnifikt diplom och ett författarbesök.

På Hjulsbroskolan är biblioteksverksamheten fullt ut integrerad i skolans undervisning och bygger på goda samarbeten mellan lärare och bibliotekarier. Skolledningen ser betydelsen av två kompetenser som möts och ger utrymme och legitimitet åt skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Eleverna involveras genom arbete i klassrummet och biblioteket men också i form av speciella aktiviteter, arrangemang och tävlingar.

Det som gör Hjulsbroskolans bibliotek så unikt är just att alla engageras och är engagerade i det och förstås den stora betydelse det har för elevernas lärande och resultat.

Film från Hjulsbroskolan

HjulsbroÅS2015

Lämna en kommentar

Filed under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Rektors roll

Skolbibliotekarien som kollega

Vid grundskolans uppstart för lärarna ansvarade Fokusbiblioteken för ett av de valbara seminarierna. Bibliotekarien och två högstadielärare från Ljungsbro skola pratade om sin verksamhet utifrån rubriken ”Skolbibliotekarien som kollega”.

De har under tre år byggt en samverkan kring elevernas litteraturläsning. Med tydliga mål och inom givna ramar arbetar eleverna ganska fritt med läsning och redovisning av sex olika titlar. Arbetet kallas Boksmällan och det står förstås för att den som en gång blivit en läsare sedan inte kan leva utan en bok i handen.

Under seminariet får vi se och höra exempel på fan fiction, poster, boksamtal, podcast, trailer och facebook-inlägg. Arbetet präglas av kreativitet och engagemang. Eleverna hjälper varandra framåt och det märks tydligt att de utvecklas under den period på ca ett halvår som Boksmällan pågår. Både lärarna och bibliotekarien uttrycker också att de under den tiden även lär tillsammans med eleverna.

Framgångsfaktorn för samarbetet mellan yrkesgrupperna är att det vilar på en enad bild av undervisningen. De har definierat 10 nyckelbegrepp (ex. analysera, reflektera, motivera osv.) för litteraturarbetet, vilka de sedan konsekvent använder tillsammans med eleverna. För själva genomförandet använder de sjustegsmodellen enligt Nottingham. Den hjälper eleverna att få koll på sitt arbete och se progressionen genom tydliga kontrollstationer. Lärandet blir synligt.

IMG_0038

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Goda resultat

Efter att ha arbetat med pedagogisk biblioteksverksamhet under några år kan vi nu se resultat som mer eller mindre tydligt pekar på att eleverna ökar sitt lärande när det gäller bland annat källkritisk förmåga. Vi har studerat resultaten på de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 6 och tittat närmare på fem frågor som handlar om att värdera källor. Vi har funnit en märkbar skillnad mellan skolor som har en fackutbildad bibliotekarie som undervisar i källkritik och skolor som inte har det. Allra tydligast blir det för de två frågorna som kommer från B-proven där eleverna förväntas kunna föra ett djupare resonemang kring hur man avgör om det går att lita på en källa samt olika källors eventuella för- respektive nackdelar.

På en skola med fokusbibliotek introduceras eleverna till källkritik redan i förskoleklass och får under varje skolår rika möjligheter till att utveckla sin medvetenhet kring källors tillförlitlighet. Bibliotekariens närvaro i klassrummet och samarbetet med lärarna bidrar till elevernas lärande överlag. Detta syns också tydligt i vår studie då eleverna på skolor med fokusbibliotek också hade ett högre resultat på det nationella provet i samhällskunskap totalt sett.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet

En läsande klass

I maj gästades Linköping av två av pedagogerna bakom studiehandledningen till En läsande klass. Drygt 400 lärare och bibliotekarier kom för att lyssna till deras tankar och idéer om hur materialet kan användas tillsammans med eleverna.
På flera av våra skolor kommer läsförståelsearbetet under nästa läsår att helt och hållet utgå från de strategier som eleverna lär sig genom att arbeta med läsfixarna.
Lärare och fokusbibliotekarier jobbar tillsammans med strukturerade textsamtal och introducerar en eller flera strategier i taget. Bibliotekariernas roll kan vara att välja ut texter, hålla i gruppsamtal och även ibland vara med och bedöma elevernas insats.
För att vi ska få se resultat när det gäller ökad läsförståelse tror jag att det krävs hårdkörning med strategierna under ett par år. Då blir eleverna vana vid metoden och tillämpar den sedan automatiskt.

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie