Category Archives: Läsfrämjande verksamhet

Skolbibliotekarien som kollega

Vid grundskolans uppstart för lärarna ansvarade Fokusbiblioteken för ett av de valbara seminarierna. Bibliotekarien och två högstadielärare från Ljungsbro skola pratade om sin verksamhet utifrån rubriken ”Skolbibliotekarien som kollega”.

De har under tre år byggt en samverkan kring elevernas litteraturläsning. Med tydliga mål och inom givna ramar arbetar eleverna ganska fritt med läsning och redovisning av sex olika titlar. Arbetet kallas Boksmällan och det står förstås för att den som en gång blivit en läsare sedan inte kan leva utan en bok i handen.

Under seminariet får vi se och höra exempel på fan fiction, poster, boksamtal, podcast, trailer och facebook-inlägg. Arbetet präglas av kreativitet och engagemang. Eleverna hjälper varandra framåt och det märks tydligt att de utvecklas under den period på ca ett halvår som Boksmällan pågår. Både lärarna och bibliotekarien uttrycker också att de under den tiden även lär tillsammans med eleverna.

Framgångsfaktorn för samarbetet mellan yrkesgrupperna är att det vilar på en enad bild av undervisningen. De har definierat 10 nyckelbegrepp (ex. analysera, reflektera, motivera osv.) för litteraturarbetet, vilka de sedan konsekvent använder tillsammans med eleverna. För själva genomförandet använder de sjustegsmodellen enligt Nottingham. Den hjälper eleverna att få koll på sitt arbete och se progressionen genom tydliga kontrollstationer. Lärandet blir synligt.

IMG_0038

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

En läsande klass

I maj gästades Linköping av två av pedagogerna bakom studiehandledningen till En läsande klass. Drygt 400 lärare och bibliotekarier kom för att lyssna till deras tankar och idéer om hur materialet kan användas tillsammans med eleverna.
På flera av våra skolor kommer läsförståelsearbetet under nästa läsår att helt och hållet utgå från de strategier som eleverna lär sig genom att arbeta med läsfixarna.
Lärare och fokusbibliotekarier jobbar tillsammans med strukturerade textsamtal och introducerar en eller flera strategier i taget. Bibliotekariernas roll kan vara att välja ut texter, hålla i gruppsamtal och även ibland vara med och bedöma elevernas insats.
För att vi ska få se resultat när det gäller ökad läsförståelse tror jag att det krävs hårdkörning med strategierna under ett par år. Då blir eleverna vana vid metoden och tillämpar den sedan automatiskt.

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie

Möten med en bok

I nätverket för bibliotekspedagoger erbjuder vi fortbildning ett par gånger/termin. Nu senast handlade det om alternativ till det traditionella bokpratet och boksamtalet.  En museipedagog  höll i en inspirerande eftermiddag med många tips på hur man kan arbeta praktisk med eleverna utifrån en text. När hon under ca 10 minuter introducerade en bok genom att berätta en del av innehållet ur ett jag-perspektiv var det på andäktigt sätt knäpptyst i lokalen. Alla verkade väldigt gripna. Hon gav också exempel på värderingsövningar med anknytning till texten och lät deltagarna sedan i grupp skapa fritt av papper och tejp med utgångspunkt från ett begrepp i boken.  Vi diskuterade även möjligheten att välja ut en scen ur boken för att spela upp eller kanske ”dansa” en karaktär,

Lämna en kommentar

Filed under Kompetensutveckling, Läsfrämjande verksamhet

Barns delaktighet

Under året som gått har vi arbetat i en bred grupp med bibliotekarier för att förbereda en ansökan om projektpengar till Statens kulturråd. Vi har läst ”Sandin: Barnbibliotek och lässtimulans” och diskuterat samarbete och framför allt barns och ungdomars delaktighet i den läsfrämjande biblioteksverksamheten. Genom olika exepel har vi blivit på det klara med att, det vi ofta slentrianmässigt kallar delaktighet, i själva verket är ett ebjudande om att delta i något redan färdigt: projekt, arrangemang etc.

Nu vill vi börja från början och söka pengar till en förstudie för att lära oss mer och kunna genomföra intervjuer med barn om deras syn på läsning: intressen, preferenser, attityder och vanor. Utifrån resultatet ska vi sedan hitta sätt att arbeta och utveckla en modell.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet, Samverkan folk- och skolbibliotek

Biblioteksseminarium

Som en avslutning på året ordnade vi för andra gången ett biblioteksseminarium strax före jul. Inbjudna att lyssna var områdeschefer, sakkunniga från Utbildningskontoret, rektorer från grundskolan och bibliotekspedagoger.

Sju fokusbibliotekarier berättade om verksamhet från sin skola. Vi fick ta del av goda exempel där man arbetar metodiskt för att stärka läsutvecklingen och skapa läslust. En av bibliotekarierna hade provat läsambassadörens, Johan Unenges, idé ”Boka mig”, vilket betyder att eleverna får tre individuella boktips utifrån sina intressen.  Att få rätt bok i handen kan ju vara avgörande för lusten att läsa och verkligen bidra till att man kommer vidare. Det handlar om att bli fångad och hitta mening med läsningen.

Motivation är också viktigt när ett självständigt arbete ska utföras inom något ämne. Fokusbibliotekarierna arbetar ju även med informationssökning och källkritik.  En bibliotekarie gav oss några exempel på hur han fångar upp elevernas tankar och hjälper dem att formulera en frågeställning. Han försöker utgå från det som intresserar eleverna, skapar engagemang och väcker deras lust att söka ett svar på något som känns ”på riktigt”.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Informationssökning, Läsfrämjande verksamhet

Möt en författare

För tredje året i rad får alla elever i årskurs 3 i våra kommunala grundskolor besök av en författare under oktober månad. Projektet heter Läsning pågår Linköping och genomförs i samarbete med Författarcentrum. Till projektet väljs 7-8 författare ut. Skolorna gör sitt val av författare i slutet av vårterminen. I samband med skolstarten får de sedan ett bokpaket med författarens böcker för att kunna förbereda sig på bästa sätt.

Att möta en författare ökar elevernas intresse för läsning och böcker på ett mycket påtagligt sätt. Plötsligt står hon eller han där i klassrummet redo att svara på frågor och berätta mer om sina karaktärer! Peter Arrhenius besökte Hagbyskolan och fick träffa en klass med väldigt entusiastiska barn. ”Flytt är flytt och kommer aldrig tillbaka”  var så bra att jag inte ville sluta läsa, sa Alexander Edström.  Även elevernas fantasi stimuleras och flera av eleverna berättade att de också skriver egna berättelser.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet

Sommarboken

Under sommaren har ca 600 elever på våra skolor med fokusbibliotek deltagit i Sommarboken. De har läst fem böcker och skrivit lite kort om dem. Vid terminsstarten har de lämnat in sitt häfte och fått välja en presentbok. Förutom att det såklart är roligt att få en bok så är det här en aktivitet där man på bästa sätt förenar läslust och nytta. Det är ju väldigt tydligt att speciellt de yngsta barnen stannar av i sin läsutveckling under sommarlovet om de inte läser regelbundet.

På fokusbiblioteken har man provat sig fram lite när det gäller materialet till Sommarboken, hur ska häftet se ut, hur ska valet av presentbok gå till mm. Vi har också startat en diskussion med folkbiblioteket om samverkan kring projektet. Redan nu söker vi gemensamt KUR-pengar till det. Därför ska det bli spännande att ta del av erfarenheterna från Sommarboken.se i Västra götaland.  Tanken på att låta det pilotprojektet växa och bli en nationell angelägenhet med gemensamt material precis som Bokjuryn tycker jag är perfekt.

Lämna en kommentar

Filed under Läsfrämjande verksamhet, Samverkan folk- och skolbibliotek