Category Archives: Rektors roll

Årets skolbibliotek 2015 finns i Linköping

För andra året i rad var Hjulsbroskolan nominerad till priset Årets skolbibliotek och i år gick de hela vägen och tog i måndags emot utmärkelsen på Skolforum i Älvsjö. Förutom äran består den av ett magnifikt diplom och ett författarbesök.

På Hjulsbroskolan är biblioteksverksamheten fullt ut integrerad i skolans undervisning och bygger på goda samarbeten mellan lärare och bibliotekarier. Skolledningen ser betydelsen av två kompetenser som möts och ger utrymme och legitimitet åt skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Eleverna involveras genom arbete i klassrummet och biblioteket men också i form av speciella aktiviteter, arrangemang och tävlingar.

Det som gör Hjulsbroskolans bibliotek så unikt är just att alla engageras och är engagerade i det och förstås den stora betydelse det har för elevernas lärande och resultat.

Film från Hjulsbroskolan

HjulsbroÅS2015

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet, Rektors roll

Kollegialt lärande

I Linköping har vi nu 18 fokusbibliotek och lika många anställda bibliotekarier. Biblioteken befinner sig förstås på olika nivå på det som vi ser som en utvecklingsstege mot en pedagogisk biblioteksverksamhet integrerad med skolans undervisning. Under flera år har jag gjort terminsvisa besök på skolorna för avstämning med rektor och bibliotekarie men kommer nu istället att möta dem gruppvis. I varje skolområde finns 4 – 5 skolor med fokusbibliotek. Genom gemensamma möten öppnas möjligheter till pedagogiska diskussioner med utgångspunkt i något konkret exempel på bra biblioteksverksamhet.

Vid det första mötet här i början av juni såg vi en film om att undervisa i källkritik på mellanstadiet och hade sedan ett bra samtal utifrån enskilda erfarenheter på skolorna. Arbetet med att utveckla bibliotekets roll för elevernas lärande blir på detta sätt mer konkret för skolområdeschef och rektorer och frågan kan sedan också lyftas i varierande sammanhang.

Lämna en kommentar

Filed under Kunskapsöverföring, Rektors roll

Skolbiblioteket – ett lyft för din skola

Den 13 november samlades skolledare, skolbibliotekarier och representanter för region- och länsbibliotek i Alvesta för en konferens med inspirationsföreläsningar och en workshop. Konferensen var en del av Skolbibliotekarielyftet och hade som huvudtema hur skolbiblioteket integreras i undervisningen.
Föreläsningarna gav många konkreta exempel på bra samarbeten mellan lärare och bibliotekarier men problematiserade också genom att vara tydliga med att de båda professionerna måste vara klara över sin egen och varandras roller och se kompetensvinsten för att lyckas. Flera rektorer delgav också sina erfarenheter och deras inställning och engagemang avgör absolut i vilken omfattning och hur snabbt den förväntade integreringen sker.

Lämna en kommentar

Filed under Rektors roll, Samverkan lärare - bibliotekarie

Rektors roll

Under våren har jag besökt alla skolor med fokusbibliotek för ett möte med rektor och bibliotekarie. Vid mötet stämmer vi av hur långt, på vägen mot en skolbiblioteksverksamhet integrerad med undervisningen, de hunnit och pratar om vilka steg som kan tas under det kommande läsåret. Rektors inställning och vilja till förändring och nytänkande är avgörande för hur väl man lyckas med skolbiblioteksutvecklingen. Bibliotekarien måste ha ett tydligt mandat och få möjlighet att möta pedagogerna på ett organiserat sätt.
Chefen för Metodstöd, där fokusbiblioteken ingår, och jag har också haft enskilda möten med de rektorer som lämnat in intresseanmälan för att starta fokusbibliotek under kommande år. Ett sådant möte är viktigt dels för att få chansen att diskutera var skolan befinner just nu när det gäller skolbiblioteksverksamhet och vilka tankar och idéer som finns om fortsatt utveckling och dels för att klargöra vad som krävs av skolan och rektor.

Lämna en kommentar

Filed under Rektors roll

Skolbibliotek i världsklass

Hjulsbroskolan här i Linköping finns nu ett ”Skolbibliotek i världsklass”. Utmärkelsen delas ut av DIK akademikerfacket för kultur och kommunikation och avser att lyfta goda exempel på väl fungerande skolbibliotek. Ett kriterie är att man har en bibliotekarie som tar en aktiv del i elevernas lärande.
På Hjulsbroskolan är det en självklarhet. Rektorn har en öppen och positiv attityd till skolbibliotekets roll i undervisningen och ser dess betydelse för ökad måluppfyllelse.
Pedagogerna är med och upptäcker undan för undan nyttan av ett samarbete med bibliotekarien. Hon får dem med sig när det gäller att testa nytt, utveckla verksamhet och prova digitala verktyg.

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Rektors roll