Bee-Botar på besök

Ännu en termin är tillända. Vi brukar avsluta med en gemensam dag och något lite lättsamt gärna utomhus. Men i år avskräckte det dåliga vädret så någon renodlad utomhusaktivitet blev det inte. Vi höll oss alltså inne under förmiddagen och fick bl.a. besök av vår utvecklingsledare för matematik från enheten för Metodstöd där fokusbiblioteken ingår. Hon lät oss fundera runt matematiska problem, pratade datalogiskt tänkande och programmering. Sedan fick vi ytterligare inspiration genom att själva få testa Matteljens gulliga Bee-Botar. De programmeras för att röra sig ett visst antal steg inom ett rutnät. I grupper fick bibliotekarierna prova sin egen Bee-Bot för att sedan byta med varandra och dechiffrera de andras kod.

Under våren var några av bibliotekarierna med på en föreläsning på LiU som handlade om att arbeta med grunden för programmering i skolan. Flera har sedan låtit eleverna prova på olika programmeringsappar i samarbete med fritids. Det är viktigt att biblioteksverksamheten innefattar ny teknik och arbete med digitala verktyg, att skolbiblioteken ses som arenor för utveckling av undervisningen!

IMG_0322IMG_0318IMG_0316

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Verksamhetsutveckling

Kollegialt lärande

I Linköping har vi nu 18 fokusbibliotek och lika många anställda bibliotekarier. Biblioteken befinner sig förstås på olika nivå på det som vi ser som en utvecklingsstege mot en pedagogisk biblioteksverksamhet integrerad med skolans undervisning. Under flera år har jag gjort terminsvisa besök på skolorna för avstämning med rektor och bibliotekarie men kommer nu istället att möta dem gruppvis. I varje skolområde finns 4 – 5 skolor med fokusbibliotek. Genom gemensamma möten öppnas möjligheter till pedagogiska diskussioner med utgångspunkt i något konkret exempel på bra biblioteksverksamhet.

Vid det första mötet här i början av juni såg vi en film om att undervisa i källkritik på mellanstadiet och hade sedan ett bra samtal utifrån enskilda erfarenheter på skolorna. Arbetet med att utveckla bibliotekets roll för elevernas lärande blir på detta sätt mer konkret för skolområdeschef och rektorer och frågan kan sedan också lyftas i varierande sammanhang.

Lämna en kommentar

Filed under Kunskapsöverföring, Rektors roll

Goda resultat

Efter att ha arbetat med pedagogisk biblioteksverksamhet under några år kan vi nu se resultat som mer eller mindre tydligt pekar på att eleverna ökar sitt lärande när det gäller bland annat källkritisk förmåga. Vi har studerat resultaten på de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 6 och tittat närmare på fem frågor som handlar om att värdera källor. Vi har funnit en märkbar skillnad mellan skolor som har en fackutbildad bibliotekarie som undervisar i källkritik och skolor som inte har det. Allra tydligast blir det för de två frågorna som kommer från B-proven där eleverna förväntas kunna föra ett djupare resonemang kring hur man avgör om det går att lita på en källa samt olika källors eventuella för- respektive nackdelar.

På en skola med fokusbibliotek introduceras eleverna till källkritik redan i förskoleklass och får under varje skolår rika möjligheter till att utveckla sin medvetenhet kring källors tillförlitlighet. Bibliotekariens närvaro i klassrummet och samarbetet med lärarna bidrar till elevernas lärande överlag. Detta syns också tydligt i vår studie då eleverna på skolor med fokusbibliotek också hade ett högre resultat på det nationella provet i samhällskunskap totalt sett.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet

Författande elever

I vår SkolArena har vi förstås bibliotekskatalogen med skolbibliotekens samlade bokbestånd men nu också e-böcker författade av elever från vår kommun. Hittills är de flesta publicerade verken skönlitterära men så småningom kommer det säkert att dyka upp även faktatexter. I samband med att eleverna arbetar med sina böcker lär de sig om upphovsrätt och att granska och värdera källor. De vet att böckerna får en mottagare och blir då motiverade att arbeta lite extra med text och bild.

För att uppmärksamma de elever som var bland de första att få  sina böcker publicerade ordnades i samband med Barnens bokens dag på Världsbokdagen en e-boksmässa. Eleverna visade och läste ur sina böcker. Många föräldrar kom och lyssnade.

E-boksmässa

Foto: Martina Lundström

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Skolbiblioteken i den högre utbildningen

var rubriken på ett heldagsseminarium på Södertörns högskola i tisdags som samlade deltagare från universitet, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi alla som var plats var överens om att man måste prata mer om skolbibliotekens viktiga roll för elevernas lärande under utbildningarna till lärare och rektor. Södertörns högskola och Nacka gymnasium har ett givande samarbete och i Linköping har vi nu ökat våra kontakter med universitetet och både en bibliotekarie och jag har varit inbjudna som föreläsare under hösten.

Studenterna på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet kan inte välja någon speciell inriktning mot skolbibliotek men kan förstås läsa valfria kurser inom området. För att sedan ”bli” skolbibliotekarie måste man få komma ut på en skola och arbeta där. Det är just det som traineerna som nu genomfört vårt program på tio veckor haft möjlighet att göra.

Under seminariet pratade jag om våra erfarenheter och vi kan konstatera att i stort sett allt fungerat över förväntan. Bibliotekarierna, som varit mentorer, har haft ett stort ansvar och gjort ett fantastiskt jobb. Traineerna har fullt ut fått vara delaktiga i vardagsverksamheten och även själva fått arbeta med klasser. Tre av fyra har valt att stanna i Linköping och kommer nu att börja jobba på varsin egen skola.

Lämna en kommentar

Filed under Bemannade skolbibliotek, Kunskapsöverföring

Hemma från bokmässan…

I år åkte vi till mässan med en rekordstor grupp: 15 bibliotekarier och 4 traineer. Vi har hittat en passande form för besöket där vi går på seminarier under en dag och kollar in montrar och scener den andra. Jag passade på att lyssna på Ross Todd, skolbiblioteksforskare från USA. Han smittade verkligen med sin övertygelse och entusiasm inför skolbibliotekariers betydelse för elevernas lärande och möjligheter att klara skolans mål. När den nya skollagen kom 2011 och skolbiblioteken skrevs in där som obligatoriska talade man ganska tyst om att det inget stod om bemanning men nu höjs fler och fler röster för det självklara i att ett skolbibliotek ska ha en bibliotekarie. Det är bara då skolbiblioteket utgör en resurs som gör skillnad. DIK visar det tydligt genom att utse Växjö kommun till Årets bibliotek, vilket självklart ger eko i skolbibliotekssverige och draghjälp till det utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.
I Linköping har vi kommit en bra bit på väg och fick under fredagen vår första nominering till Årets skolbibliotek. Det känns fantastiskt roligt och vi hoppas förstås att Hjulsbroskolan ska gå hela vägen och ta hem priset som delas ut i samband med Skolforum i Älvsjö.

Lämna en kommentar

Filed under Årets skolbibliotek, Bemannade skolbibliotek

En läsande klass

I maj gästades Linköping av två av pedagogerna bakom studiehandledningen till En läsande klass. Drygt 400 lärare och bibliotekarier kom för att lyssna till deras tankar och idéer om hur materialet kan användas tillsammans med eleverna.
På flera av våra skolor kommer läsförståelsearbetet under nästa läsår att helt och hållet utgå från de strategier som eleverna lär sig genom att arbeta med läsfixarna.
Lärare och fokusbibliotekarier jobbar tillsammans med strukturerade textsamtal och introducerar en eller flera strategier i taget. Bibliotekariernas roll kan vara att välja ut texter, hålla i gruppsamtal och även ibland vara med och bedöma elevernas insats.
För att vi ska få se resultat när det gäller ökad läsförståelse tror jag att det krävs hårdkörning med strategierna under ett par år. Då blir eleverna vana vid metoden och tillämpar den sedan automatiskt.

Lämna en kommentar

Filed under Bibliotekarien i klassrummet, Läsfrämjande verksamhet, Samverkan lärare - bibliotekarie