Etikettarkiv: källkritik

Bibliotek – IKT

I och med kommunens stora satsning på iPads till eleverna i grundskolan har fokusbibliotekariernas roll som nyckelpersoner ute på sina skolor blivit ännu tydligare. De har varit aktiva vid implementeringen av den nya tekniken. I undervisningen arbetar de med digitala verktyg och sociala medier. Deras kunskaper i medie- och informationskunnighet efterfrågas nu i allt större utsträckning och källkritik står på schemat i allt fler klasser. Bibliotekarierna har en självklar plats i skolans IKT-grupp och flera av dem har också utsetts till IKT-pedagoger av sina rektorer parallellt med bibliotekarierollen.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Bibliotekarien i klassrummet

Goda resultat

Efter att ha arbetat med pedagogisk biblioteksverksamhet under några år kan vi nu se resultat som mer eller mindre tydligt pekar på att eleverna ökar sitt lärande när det gäller bland annat källkritisk förmåga. Vi har studerat resultaten på de nationella proven i samhällskunskap i årskurs 6 och tittat närmare på fem frågor som handlar om att värdera källor. Vi har funnit en märkbar skillnad mellan skolor som har en fackutbildad bibliotekarie som undervisar i källkritik och skolor som inte har det. Allra tydligast blir det för de två frågorna som kommer från B-proven där eleverna förväntas kunna föra ett djupare resonemang kring hur man avgör om det går att lita på en källa samt olika källors eventuella för- respektive nackdelar.

På en skola med fokusbibliotek introduceras eleverna till källkritik redan i förskoleklass och får under varje skolår rika möjligheter till att utveckla sin medvetenhet kring källors tillförlitlighet. Bibliotekariens närvaro i klassrummet och samarbetet med lärarna bidrar till elevernas lärande överlag. Detta syns också tydligt i vår studie då eleverna på skolor med fokusbibliotek också hade ett högre resultat på det nationella provet i samhällskunskap totalt sett.

Lämna en kommentar

Under Bemannade skolbibliotek, Bibliotekarien i klassrummet